MavenprojectJPA:PersistvsMerge -> http://www.jjjjjjjjjjjjnhyt.weebly.com/